IN TIME

OBCHODNÍ PODMÍNKY
VOP Piano

Všeobecné obchodní podmínky pro pokladní systém PIANO

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti ASW Systems a.s., Pekařská 621/7, Praha 5, 155 00 (dále jen „ASW“) a druhé smluvní strany Smlouvy (dále jen „Zákazník“).

Tyto VOP i práva a povinnosti jimi neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Zákazník je povinen se seznámit s VOP ještě před objednáním Pokladního systému PIANO.

V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a ustanoveními uvedenými ve Smlouvě, mají přednost ustanovení Smlouvy.

II. Pojmy

E-mail ASW je emailová adresa koupit@piano.cz, která slouží výhradně k zasílání objednávek Pokladního systému PIANO a objednávek Zboží.

Internetové stránky jsou internetové stránky moje.piano.cz na nichž je provozován Pokladní systém PIANO a internetové stránky koupit.piano.cz, kde je zveřejněn seznam nabízeného Zboží.

Licence je oprávnění k užívání software způsobem, který je uveden ve VOP. Termínem Licence se rozumí i podlicence k užívání software. Licence je poskytována v rámci Smlouvy.

Smlouva je smlouva o poskytování služeb Pokladního systému PIANO, která je uzavřena v okamžiku uvedeném v čl. IV těchto VOP, a to ve formě objednávky potvrzené ze strany ASW. Součástí Smlouvy může být též kupní smlouva v případě nákupu Zboží.

Zákazník je podnikající právnická nebo fyzická osoba, která má zájem na využívání Pokladního systému PIANO, případně má zájem nabýt do svého vlastnictví Zboží. Podnikatelem je v souladu s ust. § 420 a násl. NOZ ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Zboží je pro účely těchto VOP chápáno jako hardware, který je ASW oprávněna prodat Zákazníkovi, a který je nabízen na Internetových stránkách.

Pokladní systém PIANO je cloudový pokladní systém, který provozuje ASW na Internetových stránkách. ASW nabízí Zákazníkům různé verze Pokladního systému PIANO, přičemž obsah a funkce jednotlivých verzí jsou popsány na Internetových stránkách. Zákazník zvolí požadovanou verzi v objednávce.

Služby jsou služby, které poskytuje ASW Zákazníkovi s rámci užívání Pokladního systému PIANO, a to v rozsahu stanoveném Smlouvou. Nabídka Služeb je uvedena v článku VI. těchto VOP a na Internetových stránkách ASW, kde je průběžně aktualizována.

III. Objednávka

Licenci k užívání Pokladního Systému PIANO, Služby a Zboží je možné objednat jedním z následujících způsobů:

a)       Prostřednictvím elektronické objednávky dostupné na Internetových stránkách, tak, že Zákazník vyplní formulář objednávky, který poté kliknutím na příslušné pole odešle ASW.

b)       E-mailem odeslaným na E-mail ASW.

Odesláním objednávky Zákazník vyslovuje svůj zájem na uzavření Smlouvy. Objednávka je závazná.

Před odesláním elektronické objednávky je Zákazník povinen zaškrtnutím příslušného pole vyslovit svůj souhlas s VOP. Tyto VOP jsou dostupné na Internetových stránkách VOP a Zákazník je povinen se s nimi seznámit před odesláním objednávky. Pokud je objednávka učiněna e-mailem, potvrzuje Zákazník svůj souhlas s těmito VOP odesláním objednávky na E-mail ASW.

Vyslovením souhlasu s VOP Zákazník potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a s jejich zněním zveřejněným na Internetových stránkách ke dni odeslání objednávky souhlasí.

Zákazník bere na vědomí, že ASW uchovává objednávky Zákazníků pro evidenční účely.

IV. Uzavření Smlouvy

 1. Smlouvou se ASW zavazuje, že Zákazníkovi poskytne Licenci k užívání pokladního systému PIANO dle zvolené verze a další Služby s tím spojené, nebo uvedené v potvrzené objednávce, případně Zákazníkovi dodá objednané Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto Zboží.
 2. Zákazník se zavazuje uhradit ASW cenu Služeb, která bude zahrnovat i cenu za Licenci a v případě dodání Zboží pak uhradit ASW jeho cenu a toto Zboží převzít.
 3. V případě uzavření kupní smlouvy na Zboží si ASW vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží. Zákazník stane vlastníkem Zboží úplným zaplacením jeho ceny.
 4. Potvrzení objednávky provede ASW pouze v elektronické podobě odesláním na e-mail Zákazníka.

V. Doba trvání Smlouvy

Smlouva mezi ASW a Zákazníkem je uzavřena na dobu uvedenou ve Smlouvě, minimálně na dobu jednoho roku, přičemž platí, že pokud Zákazník písemně nesdělí ASW minimálně jeden měsíc před uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy, že na ukončení Smlouvy trvá, prodlužuje se doba trvání Smlouvy o stejnou dobu, na kterou byla původně sjednána. To platí i opakovaně.

 

VI.         Služby poskytované ASW

 1. ASW nabízí v rámci užívání Pokladního systému PIANO poskytování těchto služeb:
 • provedení instalace Pokladního systému PIANO,
 • instalace hardware a provedení zaškolení pro užívání Pokladního systému PIANO u osob určených Zákazníkem
 • Zpřístupnění Pokladního systému PIANO s webovým rozhraním s přehledy a statistikami, včetně skladového hospodářství;
 • Poskytnutí technické podpory v pracovní dny po-pá od 9:00 do 17:00;
 • Poskytnutí možnosti užít krizové linky dostupné mimo pracovní dobu, kterou je Zákazník oprávněn využít pouze v případech bezprostředně ohrožujících chod podniku a v případě, že tyto případy spočívají výlučně v nefunkčnosti Pokladního systému PIANO;
 • Zpřístupnění aktualizací a nových funkcionalit systému - o periodicitě a rozsahu aktualizací a rozsahu zpřístupnění rozhoduje vždy výlučně ASW;
 • Poskytnutí základního zaškolení a instalace

2. Rozsah a specifikace Služeb včetně jejich ceny, které jsou zahrnuty v každé verzi Pokladního systému PIANO, jsou uvedeny v nabídce zveřejněné na Internetových stránkách. Zákazník má možnost objednat také Služby, které nejsou zahrnuty v příslušné verzi Pokladního systému PIANO a jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku ASW.

3. V případě zájmu stávajícího Zákazníka je možné rozsah poskytovaných Služeb rozšířit, a to vždy na základě individuální dohody mezi ASW a Zákazníkem.

VII. Práva a Povinnosti smluvních stran

 1. Zákazník se zavazuje užívat Pokladní systém PIANO v souladu se Smlouvou, VOP a pokyny ASW za pomoci osob řádně proškolených k užívání tohoto pokladního systému.
 2. Pro provoz Pokladního systému PIANO se Zákazník zavazuje používat pouze hardware, který bude doporučen nebo dodán ze strany ASW. V případě, ze Zákazník tento závazek nesplní, neodpovídá ASW za jakékoliv vady funkčnosti Pokladního systému PIANO ani za jakékoliv jiné vady s tím spojené nebo újmu tím způsobenou. Zákazník bere na vědomí, že v takovém případě se na dodaný Pokladní systém PIANO, poskytnuté Služby ani Zboží nevztahuje ze strany ASW poskytovaná záruka.
 3. Zákazník je povinen poskytnout ASW veškerou součinnosti požadovanou při instalaci, spuštění a provozu Pokladního systému PIANO a zakoupeného hardware (Zboží), a při provádění školení osob určených Zákazníkem pro práci s Pokladním systémem PIANO. V případě, že Zákazník nebude požadovanou součinnost řádně poskytovat, neodpovídá ASW za případné prodlení s plněním dle Smlouvy.  Pokud tím vzniknou ASW jakékoli další náklady, je ASW oprávněna tyto náklady vyúčtovat Zákazníkovi. Zákazník se zavazuje takové náklady ASW uhradit.
 4. Zákazník je povinen uvádět veškerá data v Pokladním systému PIANO úplně a pravdivě.
 5. Zákazník se zavazuje neprodleně informovat ASW o všech skutečnostech majících vliv na řádné plnění Smlouvy, a to včetně případných poruch a výpadků systému či hardwarového vybavení.
 6. Data, která jsou zpracovávána v rámci Pokladního systému PIANO (dále též „Data“), jsou umístěna na serveru moje.piano.cz. Za obsah Dat, která jsou zpracovávána v rámci poskytování Služeb, odpovídá výhradně Zákazník.
 7. ASW se zavazuje zajistit bezpečnost a ochranu Dat Zákazníka. ASW neposkytne či nezveřejní konkrétní Data žádné třetí osobě, s výjimkou těch Dat, u nichž sám Zákazník rozhodne, že mohou být zveřejněna. Zákazník prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že ASW má přístup k některým částem uživatelského rozhraní Zákazníka tak, aby mohl plnit povinnosti dle Smlouvy, zejm. např. službu technické podpory.
 8. Zákazník souhlasí se stahováním, zpracováním, uchováním a užitím Dat k následujícím účelům:
 • k internímu využití ze strany ASW;
 • ke zpracování a publikování v agregované resp. anonymní podobě (např. pro účely různých studií, statistických zpráv, infografik, případových studií apod.).

9. Zákazník souhlasí s tím, aby Data byla stahována, zpracovávána a uchována v rámci databáze ASW i poukončení         poskytování Služeb Pokladního systému PIANO, a to i včetně Dat, která byla získána z příslušných zdrojů po skončení doby trvání Smlouvy do okamžiku odpojení zdrojů, ze kterých Data pocházejí. ASW v každém případě po uplynutí doby trvání Smlouvy veškerá jím uchovávaná Data odstraní, pokud o to Zákazník ASW písemně požádá.

10.  Zákazník je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití Pokladního systému PIANO stanovených zákonem, Smlouvou a VOP. Zákazník v této souvislosti bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla, počítačové programy a další prvky obsažené nebo dostupné v rámci Pokladního systému PIANO jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze dostupné v rámci Pokladního systému PIANO jsou dále chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, kterým je ASW. Není-li s ASW smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databáze dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými v těchto VOP. Zejména není Zákazníkovi dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu), či ve formě neoprávněného užití databáze.

VIII. Licenční podmínky

 1. Toto ustanovení se uplatní na oprávnění užívat sjednaným způsobem Pokladní systém PIANO (dále jen „software“). Zákazník bere na vědomí, že software, tedy Pokladní systém PIANO je provozován a Zákazníkovi poskytován jako tzv. „SaaS“, tzn. „Software as a Service“, „software jako služba“. Zákazník se nestává vlastníkem software, ale je oprávněn po dobu sjednanou Smlouvou a za podmínek sjednaných Smlouvou tento software v rámci užívání pokladního systému užívat.
 2. Software je chráněn právními předpisy o autorském právu a mezinárodními smlouvami.
 3. Zákazník je oprávněn užívat software pouze na základě Smlouvy uzavřené s ASW a při dodržování následujících licenčních podmínek a VOP. Zákazník je oprávněn užívat software po dobu uvedenou ve Smlouvě a za splnění podmínek ve Smlouvě uvedených. ASW je oprávněna znemožnit užívání software v případě prodlení Zákazníka se zaplacením ceny Služeb dle Smlouvy delším než 14 dnů.
 4. Na základě Smlouvy je Zákazník oprávněn k instalaci a nevýhradnímu užití software.
 5. ASW neručí za vhodnost software pro konkrétní použití.
 6. Zákazník je oprávněn užívat software pouze:
 • k účelu, pro který byl ASW určen, a to pouze v kopii dodané ASW
 • pro vlastní potřebu,
 • v rozsahu počtu Licencí (na zařízeních v počtu určeném Smlouvou) jak je specifikováno ve Smlouvě, a to způsobem uvedeným v manuálech dodaných spolu se software.

7. Zákazník není oprávněn:

 • použít software k vývoji dalšího aplikačního kódu, ani k provozu jiných aplikací ASW,
 • rozmnožovat software,
 • činit jakékoliv programové změny software, překládat jej do jiných programových či národních jazyků,
 • převést Licenci na třetí osobu.

8. Pokud Zákazník poruší ustanovení tohoto článku, zanikají bez dalšího veškeré povinnosti ASW vyplývající pro něj ze Smlouvy. V tom případě je Zákazník povinen zničit všechny kopie software včetně souvisejících písemných materiálů. Dále je Zákazník povinen zničit všechny produkty vzniklé změnou, novým překladem či zahrnutím jiného software.

9. Poruší-li zákazník licenční podmínky k užívání software, je ASW oprávněno požadovat na Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

10. ASW si vyhrazuje právo kontroly dodržování podmínek stanovených těmito VOP a Smlouvou.

IX. Cena a platební podmínky

 1. Aktuální a platné ceny Služeb zahrnující i cenu za poskytnutí Licence a ceny Zboží jsou uvedeny na Internetových stránkách v ceníku ASW na Internetových stránkách. Cena ve Smlouvě odpovídá ceně příslušné verze Pokladního systému PIANO včetně dalších objednaných Služeb a ceně Zboží zveřejněné na Internetových stránkách v okamžiku, kdy je objednávka Zákazníka odeslána ASW, ASW uvede cenu v potvrzení objednávky.
 2. Cena Služeb a Zboží je konečná, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Zákazník pro získání oprávnění užívat Pokladní systém PIANO a případně pro získání Zboží zaplatit, pokud není uvedeno jinak.
 3. Cena Služeb

3.1.   Cena Služeb se odvíjí od rozsahu poskytovaných Služeb a délky doby, na kterou je užívání Pokladního systému PIANO sjednáno.

3.2.   Cena Služeb je stanovena vždy jako cena za období jednoho roku užívání Pokladního systému PIANO, přičemž Zákazník má možnost zvolit způsob platby buď jednorázově za celé období jednoho roku předem, nebo platbu ve dvou splátkách vždy za období šesti měsíců předem. Při platbě ceny Služeb předem za jeden celý rok poskytování Služeb může být cena Služeb zvýhodněna, a to dle platného ceníku ASW.

3.3.   Do okamžiku uhrazení Ceny Služeb není ASW povinna poskytovat Zákazníkovi jakékoli Služby.

4. Cena Zboží

4.1.   Cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu, instalaci, servis Zboží ani jakékoli jiné náklady, které na straně Zákazníka vzniknou v souvislosti s učiněním objednávky.

4.2.   Cenu Zboží uhradí Zákazník společně s cenou Služeb.

 1. Úhradu ceny lze provést následujícím způsobem:
 2. Cena Služeb a Zboží se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání na účet ASW.
 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví ASW, pro přechod nebezpečí škody na Zboží platí ustanovení článku X., odst. 1. a 2. VOP.
 4. Při prodlení Zákazníka se zaplacením jakékoli platby dle Smlouvy, vzniká ASW nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
 • platba v hotovosti při převzetí Zboží při osobním odběru či dodání prostřednictvím služeb České pošty,
 • platba předem bankovním převodem,
 • platba předem přes internetové rozhraní banky,
 • platba předem na základě faktury vystavené ASW

X. Dodání Zboží

 1. Zboží se považuje za dodané v okamžiku jeho předání Zákazníkovi. V případě, že je Zboží doručováno prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí škody na Zboží jeho předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
 2. Nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Zákazník Zboží, ač je mu umožněno se Zbožím nakládat.
 3. Zákazník Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 4. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ASW škodu způsobila porušením své povinnosti.
 5. Prodlením Zákazníka s převzetím Zboží vzniká ASW právo Zboží po předchozím upozornění na účet Zákazníka vhodným způsobem prodat poté, co Zákazníkovi poskytlo dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání Zboží podmíněno.
 6. Možnosti dodání Zboží jsou následující:
 7. Požadovaný způsob dopravy uvede Zákazník v objednávce.
 8. Náklady na dodání Zboží hradí Zákazník. Aktuální ceník je zveřejněn na Internetových stránkách. Náklady na dodání Zboží jsou vždy obsaženy v potvrzení objednávky jako samostatný údaj.
 9. Předpokládaný termín dodání bude Zákazníkovi sdělen v potvrzení objednávky.
 • osobně,
 • s využitím služeb České pošty,
 • s využitím dopravce Toptrans,
 • při dodání Zboží na Slovensko s využitím dopravce DPD Parcel Shop.

10.  ASW Zákazníkovi předá Zboží včetně veškerých dokladů, které se ke Zboží vztahují.

11.  Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí ASW Zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří ASW Zboží pro přepravu.

XI. Práva z vad Zboží a poskytnutých Služeb

Podstatné porušení Smlouvy

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Zákazník s přihlédnutím k povaze vady právo

a)      na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, tedy pokud nelze vadu odstranit bez zbytečného odkladu nebo pokud je vada velkého rozsahu, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti,

b)      na odstranění vady opravou Zboží,

c)      na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)      odstoupit od kupní smlouvy.

 

2. Zákazník sdělí ASW, jaké právo si zvolil, při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu ASW; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li ASW vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy.

Nepodstatné porušení Smlouvy

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, je ASW oprávněno odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží.
 3. Neodstraní-li ASW vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, je Zákazník oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, nebo od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu ASW.
 4. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník rovněž právo od Smlouvy odstoupit.
 5. Při dodání nového Zboží vrátí Zákazník ASW Zboží původně dodané.
 6. Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání Zboží.
 7. Na poskytnuté Služby se ustanovení tohoto článku vztahují přiměřeně v závislosti na povaze poskytnutých Služeb.

XII. Odstoupení od Smlouvy, sankce

V případě, že kterákoli ze smluvních stran poruší Smlouvu podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit.

 1. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zákazníka se považuje zejména
 • Prodlení Zákazníka s úhradou jakékoli platby dle Smlouvy trvající déle než 14 dnů
 • Porušení jakéhokoli závazku zákazníka podle čl. VIII. VOP.

2. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany ASW se považuje nefunkčnost Pokladního systému PIANO po dobu delší než 14 dnů.

3. Odstoupení musí být učiněno písemně. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti jeho doručením druhé smluvní straně.

XIII. Odpovědnost ASW, náhrada škody

 1. Zákazník bere na vědomí, že ASW neodpovídá za správnost údajů v Pokladním systému PIANO, zadaných Zákazníkem či třetími osobami. ASW v této souvislosti poskytuje Zákazníkovi pouze technické řešení, indikativní nástroj pro sledování tržeb, nikoli účetní systém evidující tržby. ASW tak zejména neodpovídá za případný faktický nesoulad mezi reálně uskutečněnými objednávkami a objednávkami evidovanými v pokladním systému a tyto skutečnosti není povinen kontrolovat.
 2. ASW neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky Služby způsobené přerušením přívodu el. energie, výpadky serverů apod.
 3. ASW neodpovídá za škody vzniklé výpadky Pokladního systému PIANO ani výpadky na straně poskytovatelů služeb nebo za škody vzniklé úkony, které jsou nezbytné pro zajištění provozu služeb ASW (např. aktualizace software, konfigurace serveru, apod.).
 4. ASW neodpovídá za služby poskytované třetími osobami.
 5. ASW neodpovídá za chování jednotlivých uživatelů ani jejich způsob využívání pokladního systému, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou.
 6. ASW neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody, které Zákazník realizuje pomoci Pokladního systému PIANO, resp. za pomocí kterých platí cenu. Za tyto odpovídají poskytovatelé těchto platebních (transakčních) služeb a portálů. ASW zejména neodpovídá za nefunkčnost platební brány, způsobené na straně poskytovatele platebních služeb. V případě nefunkčnosti platební brány se však ASW zavazuje vyvinout veškeré možné úsilí k odstranění vad plnění na straně poskytovatele platebních služeb.
 7. ASW neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných služeb nevzniká právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy.
 8. Pokud bude ASW Zákazníkovi za vzniklou škodu (újmu) odpovídat, bude výše náhrady za takto vzniklou škodu odpovídat maximálně výši ceny Služeb zaplacené ASW ze strany Zákazníka.

XIV. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem ASW za účelem splnění objednávky a marketingových akcí ASW, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává ASW svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy a využití pro marketingové účely ASW (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na E-mail ASW.

XV. Záruční podmínky

 1. Záruční podmínky na Zboží se řídí Reklamačním řádem ASW a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží daňový doklad, pokud není výslovně stanoveno jinak. Záruční podmínky stanoví Reklamační řád.
 2. Zárukou za jakost se ASW zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží.
 3. Záruční doba běží od odevzdání Zboží Zákazníkovi; bylo-li Zboží podle Smlouvy odesláno, běží od dojití Zboží do místa určení.
 4. Pro poskytování Služeb platí záruční podmínky uvedené v Reklamačním řádu ASW přiměřeně.

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a česká verze VOP je závazná i v případě rozporu s verzí přeloženou pro účely Smlouvy do cizího jazyka. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Zákazníka překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce.
 3. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo právně nevynutitelné, a taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto VOP, budou tato ustanovení VOP vykládána tak, jako by nezákonná, neplatná a právně nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se co nejvíce blíží smyslu a účelu těchto VOP.
 4. ASW je oprávněna VOP měnit a doplňovat. Změněné VOP nabývají účinnosti jejich uveřejněním na Internetových stránkách. V případě, že Zákazník nebude souhlasit se změnami VOP, oznámí tuto skutečnost ASW písemně do 30 dnů od zveřejnění změn. Další postup bude mezi stranami určen dohodou.
 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2017 a jsou k dispozici v sídle ASW nebo na Internetových stránkách.
 6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace druhé Smluvní strany.
 7. Smluvní strany jsou navzájem povinny informovat se o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy a poskytovat si nezbytnou součinnost.
OWJkYThm